Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 Can-Do Fitness; ingeschreven bij K.v.K. te Amersfoort onder nummer: 60329971

Artikel 1. Begrippen

De organisatie: Can-Do Fitness

Deelnemer: Natuurlijk persoon (m/v) die deze overeenkomst/ lidmaatschap aangaat met Can-Do Fitness

voor beoefening van sport-/bewegingsactiviteiten en/of consulten.

Activiteit(en): Personal Training, Outdoor Bootcamp, Indoor Bootcamp, Fightcamp,(sportvoedings)advies en andere voorkomende sportlessen.

Overeenkomst: de overeenkomst, gebaseerd op deze algemene voorwaarden waarin de deelnemer en

Can-Do Fitness schriftelijk overeenkomen dat Can-Do Fitness activiteiten die de deelnemer met Can-Do Fitness heeft afgesproken zal verzorgen aan de deelnemer.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

Ieder gebruik van de diensten van Can-Do Fitness geschiedt geheel voor eigen risico. Iedere deelnemer

dient zelf voor gebruik van welke voorziening dan ook of deelname aan welke activiteit dan ook, zich

ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is.

Daarnaast dient iedere deelnemer verzekerd te zijn tegen ongevallen.

 

Artikel 3. Intakeprocedure en plaatsing

Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dient u, alvorens u deelneemt aan een van de

activiteiten, een gezondheidsverklaring te hebben ingevuld. Het formulier dient volledig ingevuld en

ondertekend aan Can-Do Fitness te worden afgegeven. Pas na ontvangst van desbetreffend formulier zullen de activiteiten starten. Veranderingen betreffende u persoonsgegevens dient u per omgaande aan Can-Do Fitness door te geven.

 

Losse lessen en strippenkaarten

Op de losse lessen zit géén maximale geldigheidsdatum. Op de en strippenkaarten maximale geldigheidsdatum van 6 maanden.

Abonnement

De overeenkomst gaat in op de eerste dag van de komende maand dat de overeenkomst is ingevuld. Over de gebroken maand zal een pro rata worden berekend welke een losse factuur zal worden opgeteld. Can-Do Fitness maakt gebruik van het betalingssysteem van Out2Move. Nadat de klant de eerste maand via IDEAL overmaakt, volgt elke 1e kalenderdag van de maanden daaropvolgend een automatische incasso voor het maandbedrag. Het abonnement is per maand opzegbaar. Word de overeenkomst voor de respectievelijk laatste dag van de maand opgezegd, dan volgt er geen afschrijving meer. Word de overeenkomst na de eerste dag van de maand opgezegd, volgt er nog één afschrijving.

Opzeggingen dienen per e-mail te worden ingediend naar het volgende adres: info@candofitness.nl

 

Artikel 4. Tijdstip en plaats

Bij de bevestiging van de inschrijving zal Can-Do Fitness meedelen wanneer en waar de deelnemer

kan deelnemen aan één van de aangeboden trainingen. Inschrijvingen op deze trainingen dienen door de deelnemer via het rooster op de website ingepland te worden. Afmelden op deze trainingen kan tot 1 uur voor het vastgestelde  tijdstip van de desbetreffende training. Wanneer de deelnemer zich binnen 1  uur voor het vastgestelde  tijdstip van een training afmeldt,  zal de organisatie de verschuldigde kosten in rekening brengen, dan wel de verschuldigde kosten niet in mindering brengen. Desbetreffende training kan niet worden verzet of worden ingehaald door de deelnemer.

 

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht

Op Can-Do Fitness rust de verplichting tot het, gelet op het doel van de activiteit, zo goed mogelijk

begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit. De inhoud en het aantal deelnemers van de

activiteit wordt door Can-Do Fitness bepaald. Can-Do Fitness voert de werkzaamheden in het kader van de

opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier echter een

inspanningsverplichting; dat wil zeggen Can-Do Fitness niet instaat voor het succes en welslagen van die

dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer

gestelde doel.

 

 

 

Artikel 6. Aansprakelijkheid

Voor elke door Can-Do Fitness aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting.

Can-Do Fitness kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. Deelname aan

onze activiteiten geschiedt geheel op eigen risico. Can-Do Fitness is niet aansprakelijk voor enige blessure of

andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training.

Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Ook is Can-Do Fitness niet

aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook,

ontstaan tijdens of in verband met de door Can-Do Fitness georganiseerde activiteiten. Can-Do Fitness is niet

aansprakelijk als de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het

niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de trainer gegeven instructies, dan wel aan de

lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer. De deelnemer verklaart hierbij dat hij of zij het

onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen. De kosten van enig

ongeval of letsel zullen geheel door hem of haar worden gedragen. De deelnemer verklaart hierbij reeds

nu vooralsdan afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schadeactie tegen Can-Do Fitness wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel ten

gevolge van uitvoering van diensten die Can-Do Fitness aanbiedt.

De deelnemer is jegens Can-Do Fitness aansprakelijk wanneer Can-Do Fitness op enigerlei wijze schade lijdt

en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de trainer gegeven

instructies door deze deelnemer. De deelnemer dient Can-Do Fitness te vrijwaren voor schade die hij of zij

bij andere deelnemers veroorzaakt.

 

Artikel 7. Ontbinding

Can-Do Fitness is gerechtigd het lidmaatschap per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder

verplichting tot schadevergoeding als de deelnemer niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit

de overeenkomst voldoet. Een tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap door de deelnemer is alleen

mogelijk op medische gronden met als bewijs een medische verklaring door een erkende arts of bij

verhuizing buiten een straal van 20 kilometer van Amersfoort. Een kopie van inschrijving in de nieuwe

gemeente dient te worden overlegd aan Can-Do Fitness. U kunt in geen geval aanspraak maken op

restitutie van het abonnementsgeld. Het stopzetten van het lidmaatschap kan nooit met terugwerkende

kracht. Het lidmaatschap is persoonlijk en geldt van maand tot maand en kan voor het einde van

iedere maand worden opgezegd.

 

Artikel 8. Betalingsvoorwaarden

Bij de bevestiging van de inschrijving zal Can-Do Fitness meedelen wanneer en hoe het bedrag dient te

worden voldaan. Indien de deelnemer niet tijdig betaalt, is Can-Do Fitness gerechtigd de deelnemer de

toegang tot de activiteit te weigeren totdat de betaling binnen is. In dat geval wordt de duur van de

activiteit niet met de duur van de opschorting verlengd. De verplichting tot betalen blijft in deze situatie

gehandhaafd. Daarnaast worden alle voor de resterende duur van de overeenkomst verschuldigde

betalingen opeisbaar en dient u deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan Can-Do Fitness te voldoen.

Indien Can-Do Fitness over dient te gaan tot incasso van haar vordering op u, bent u tevens alle

buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente verschuldigd. Niet gebruikte maar wel reeds

betaalde sessies lopen uiteraard door. Op de diensten van Can-Do Fitness is het BTW 6%-tarief van toepassing. De genoemde bedragen zijn inclusief BTW. Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen is Can-Do Fitness gerechtigd de prijzen te verhogen. De deelnemer heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 9. Ziekmelding

Indien de deelnemer niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat de

deelnemer dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan Can-Do Fitness. Alle afspraken dienen 1 uur van te voren

te worden afgezegd, anders worden de kosten van de diensten doorberekend. Bij het onderbreken

wegens ziekte geldt een eigen risico van twee weken, de overeenkomst kan vervolgens aan het einde

van de maand worden opgezegd.

 

Artikel 10. Overmacht, vakanties en algemene erkende feestdagen

Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en

jurisprudentie wordt begrepen. Can-Do Fitness is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de

overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan

worden ontbonden. Bij ziekte van onze trainer of bij onvoldoende belangstelling van een training behoudt

Can-Do Fitness het recht desbetreffende activiteit(en) te annuleren. In overleg wordt naar een alternatief

gezocht. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of

ijzel, kan een training worden afgelast. Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door.

 


Artikel 11. Gezondheid

De deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste weten gezond is en fysiek in staat om de instructies van de

trainer zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de deelnemer zich ertoe

alvorens de overeenkomst met Can-Do Fitness aan te gaan, zijn arts te raadplegen.

 

Artikel 12. Vertrouwelijkheid

Can-Do Fitness dankt u voor het vertrouwen dat u in ons stelt en we beloven zorgvuldig met uw

persoonlijke gegevens om te gaan. Can-Do Fitness is ervan overtuigd dat de bescherming van de

persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van de website van groot belang is voor haar

activiteiten. Om u goede en persoonlijke service te kunnen bieden hebben we gegevens van u nodig.

Can-Do Fitness is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen

informatie van haar klanten en bezoekers. De persoonlijke gegevens van de deelnemers zijn strikt

vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Can-Do Fitness gebruikt.

Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

Can-Do Fitness houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens

Contactinformatie wordt gebruikt om informatie omtrent Can-Do Fitness te verzenden. Deze

klantinformatie wordt tevens gebruikt om promotiemateriaal te verzenden en om met (potentiële)

klanten in contact te kunnen komen wanneer nodig en gewenst.

 

Artikel 13. Disclaimer

Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van deze website. Alle informatie is beschikbaar

gemaakt door Can-Do Fitness. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van

deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist

is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op de website verstrekte

informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat

zo snel mogelijk te corrigeren. Can-Do Fitness kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of

indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de op of via de website ter

beschikking gestelde informatie. Op het gebruik van deze website, waarop onderhavige Algemene

Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen met

Can-Do Fitness die ontstaan naar aanleiding van het gebruik, op welke wijze dan ook, van deze website,

zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amersfoort.

Links naar andere websites: Deze website kan links naar andere websites bevatten. Can-Do Fitness is

niet verantwoordelijk voor het privacy statement van desbetreffende websites.

 

Artikel 14. Intellectueel eigendom

Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt de deelnemer zich de

rechten en bevoegdheden voor die de deelnemer toekomen op grond van de Auteurswet. Modellen,

methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door Can-Do Fitness voor de

uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van Can-Do Fitness. Publicatie of andere vormen van

openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van Can-Do Fitness.

Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s,

opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc. ten behoeve van Can-Do Fitness zijn

uitsluitend te vermenigvuldigingen door Can-Do Fitness ten behoeve van eigen gebruik in de eigen

organisatie. Alle door de deelnemer verstrekte stukken mogen niet door Can-Do Fitness zonder

voorafgaande toestemming van de deelnemer openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden

gebracht op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de deelnemer.

 

Artikel 15. Geschillen

Met eventuele klachten kan de deelnemer zich wenden tot Can-Do Fitness. Alle geschillen betreffende de

totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende

overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar de organisatie gevestigd is. In alle gevallen is het Nederlandse recht van toepassing.